Ochrona danych osobowych

 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, Prezes Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, Dyrektor Sądu Okręgowego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Mieszka I 33 oraz Minister Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa - każdy z wymienionych w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 ze zm).

2. Dane kontaktowe administratora danych: tel. 95 7630923, administracja@strzelce-kraj.sr.gov.pl, ul. Rynek 2–3, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj. Pani Daria Krzemień, tel. 95 7256796, adres email: iod@gorzow-wlkp.so.gov.pl .

4. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Kraj. odbywa się w następujących celach:
   - sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
  - dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust 1c rozporządzenia RODO.
6. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów jest obowiązkowe.
7. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych jw. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania postępowania sądowego lub innego postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 23) i obowiązkowy okres archiwizacji.
10. Do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające, np. firmy informatyczne (odbiorcy).
11. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., ul.Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Wlkp.
12. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych z wyjątkiem sytuacji wskazanych prawem.
13. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Inspektor Ochrony Danych: Daria Krzemień, adres-email: iod@gorzow-wlkp.so.gov.pl


Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-04
Publikacja w dniu:
2020-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-04
Publikacja w dniu:
2020-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-03
Publikacja w dniu:
2020-06-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Bartosz Sobociński
Dokument z dnia:
2018-09-06
Publikacja w dniu:
2018-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Bartosz Sobociński
Dokument z dnia:
2018-09-06
Publikacja w dniu:
2018-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-06
Publikacja w dniu:
2018-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d