Regulamin monitoringu wizyjnego Sądu Rejonowego

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
W SĄDZIE REJONOWYM W STRZELCACH KRJAJEŃSKICH

 
1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich, miejsca instalacji kamer systemu na terenie Sądu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 
2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich z siedzibą: ul. Rynek 2-3, 66-500 Strzelce Krajeńskie.
 
3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie infrastruktury Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w tutejszym Sądzie jest art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.23 j.t. z późn. zm.).
 
4. Infrastruktura Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:
  
   a) teren posesji wokół budynku Sądu przy ul. Rynek 2-3, 66-500 Strzelce Kraj. oraz korytarze, sale rozpraw wewnątrz budynku, czytelnia, biuro obsługi interesanta i sekretariaty;
   b) wejścia i wyjścia z budynku Sądu przy ul. Rynek 2-3, 66-500 Strzelce Kraj. oraz korytarze.
 
5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 
6. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 
7. System monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Kraj. składa się z:

   a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków Sądu w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
   b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
   c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

8. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

9. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

10. Na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich umieszcza się informację zawierającą następującą klauzulę:

„Monitoring prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. w celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia i obejmuje wejścia i wyjścia z budynku, teren posesji wewnątrz budynku tj.: korytarze, sale rozpraw, czytelnię akt, biuro obsługi interesanta, sekretariaty i parking. „Regulamin monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich” jest dostępny na stronie internetowej Sądu Rejonowego pod adresem: www.strzelce-kraj.sr.gov.pl i można go również uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj.

11. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach Sądu, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy powierzenia zawartej z Sądem Rejonowym w Strzelcach Kraj. oraz Administrator Systemów Informatycznych Sądu.

12. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.

13. Okres przechowywania danych wynosi w zależności od urządzenia rejestrującego od 15 do 30 dni w budynku przy ul.Rynek 2-3, 66-500 Strzelce Kraj. a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

14. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów,    w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych, o ile jeszcze istnieją, może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

15. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Prezesa Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj. przy ul. Rynek 2-3, 66-500 Strzelce Kraj, w terminie:

  • do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny;

Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: hol na parterze przy sali rozpraw nr …. w budynku przy ul. Rynek 2-3, 66-500 Strzelca Kraj. oraz przybliżony czas zdarzenia.

16. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.

17. Administrator Systemów Informatycznych Sądu lub inna osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:

   a) numer porządkowy kopii;
   b) okres, którego dotyczy nagranie;
   c) źródło danych, np.: kamery parteru holu nowej części Sądu;
   d) data wykonania kopii;
   e) dane osoby, która sporządziła kopię.

Kopia przechowywana jest przez Samodzielną Sekcję Administracyjną w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

18. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:

   a) numer porządkowy kopii;
   b) okres, którego dotyczy nagranie;
   c) źródło danych, np.: kamera parteru holu nowej części Sądu;
   d) data wykonania kopii;
   e) dane osoby, która sporządziła kopię;
   f) podpis osoby, która sporządziła kopię;
   g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

19. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

20. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

21. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej niniejszego sądu (adres www.strzelce-kraj.sr.gov.pl, zakładka Ochrona danych osobowych) w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rejestr zmian dla: Regulamin monitoringu wizyjnego Sądu Rejonowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-23 11:18:18
Publikacja w dniu:
2020-12-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d